Privacyverklaring

Algemeen

TREBLE vindt de privacy van haar cliënten, online bezoekers en overige relaties belangrijk. Wij respecteren uw persoonsgegevens en zorgen er voor dat die vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld. In deze privacyverklaring verschaffen wij u daarover de nodige informatie. Maar aarzelt u niet om contact met ons op te nemen als u daar verdere vragen over heeft.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Treble B.V. (TREBLE) (handelsregister nummer 73946060) gevestigd aan de Emmasingel 33, 5611AZ Eindhoven is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Dat zijn dus in ieder geval uw naam, de gegevens waarmee wij u kunnen identificeren en contactgegevens. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres en andere gegevens die uniek zijn voor u.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen persoonsgegevens indien u van onze dienstverlening gebruik maakt, contact met ons legt of onze website www.treble.legal bezoekt. Veel van die gegevens verstrekt u ons zelf, maar sommige gegevens krijgen wij van derden (bijvoorbeeld andere adviseurs die u naar ons hebben verwezen) of worden ons uit openbare bronnen bekend. De meer technische gegevens, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, verkrijgen wij als u onze website bezoekt.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

  • overeenkomsten van opdracht op basis waarvan wij onze juridische diensten verlenen aan te gaan en uit voeren
  • onze opdrachtgevers en overige partijen een mogelijkheid te bieden om via ValidSign documenten elektronisch te ondertekenen
  • onze administratie te voeren
  • onze diensten met marketing- en communicatieactiviteiten onder de aandacht te brengen
  • nieuwe collega’s te werven en selecteren
  • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Dat is veelal de uitvoering van onze overeenkomst van opdracht of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Maar soms ook omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal gedurende de periode dat dat noodzakelijk is om de hiervoor genoemde doelen te bereiken, tenzij TREBLE op grond van een wettelijke bepaling verplicht is die persoonsgegevens langer te bewaren.  

ValidSign bewaart door u elektronisch ondertekende documenten 90 dagen na afronding van de ondertekening. 

Dossiergerelateerde persoonsgegevens bewaren wij gedurende 5 jaren na het moment dat wij uw dossier afsluiten.

Declaraties en betalingsgegevens maken deel uit van de administratie van TREBLE waarvoor een wettelijke bewaartermijn van 7 jaren geldt.

Uw telefoonnummer en mailadres bewaren wij gedurende 5 jaren na ons laatste contact.

Indien u solliciteert bewaren wij uw gegevens maximaal 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure.

Waar verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in of doorgegeven aan landen daarbuiten zonder dat passende waarborgen zijn genomen om uw gegevens te beschermen.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoeringen van onze dienstverlening en/of daar een wettelijke verplichting bestaat.   

Indien een derde namens ons en in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerkt, dan sluiten wij daarmee een verwerkersovereenkomst. Maar de derden die via ons kennis nemen van uw persoonsgegevens en die verwerken zijn veelal zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Op onze website staan links naar andere websites, zoals bijvoorbeeld Linkedin. Indien u die websites bezoekt via onze website, is TREBLE niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derde partijen. Wij adviseren u dan ook om kennis te nemen van het privacybeleid van die derde.

Onze website maakt gebruik van cookies. Indien u onze website bezoekt wordt u daarover geïnformeerd en waar nodig om toestemming gevraagd.

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de AVG diverse rechten. Wij dienen u niet alleen duidelijke informatie te verschaffen over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Als wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u ook het recht om:

TREBLE maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Uw recht op een menselijke blik bij de besluiten die wij nemen wordt dus te allen tijde door ons gerespecteerd.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten kunt u een verzoek daartoe sturen naar info@treble.legal. U ontvangt dan binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek bericht van ons. Er kunnen zich daarbij omstandigheden voordoen waarbij TREBLE geen of slechts gedeeltelijk uitvoering geeft aan uw verzoek. Dat zullen wij u dan natuurlijk uitleggen.

Beveiliging

TREBLE heeft passende en technische en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verdere info en klachten

Wij hopen u met deze privacyverklaring voldoende duidelijk te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarover met ons contact opnemen via info@treble.legal.

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u daarover contact met ons op te nemen. Wij proberen in dat geval samen met u tot een oplossing te komen. U heeft te allen tijde het recht tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap).

Aanpassing

Wij kunnen deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, bijvoorbeeld om dat aan te passen aan ontwikkelingen in de relevante wetgeving. Die nieuwe versie publiceren wij dan weer op onze website. Om die reden raden wij u aan met enige regelmaat onze privacyverklaring te raadplegen.

Privacyverklaring v1, maart 2019

Geactualiseerde Privacyverklaring v2, september 2023