Algemene voorwaarden

1. Treble B.V. (TREBLE) (handelsregister nummer 73946060) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht met als doel het beoefenen van de advocatuur.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens TREBLE in opdracht verrichte dienstverlening en/of werkzaamheden, inclusief aanvullende of vervolgopdrachten (tezamen: Opdrachten) en worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband door TREBLE wordt ingeschakeld bij uitvoering van de Opdracht. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden op Opdrachten wordt hierbij uitgesloten.

3. Alle Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door TREBLE. Dat geldt ook indien de opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde aan TREBLE verbonden persoon. Onder een verbonden persoon worden in ieder geval begrepen iedere (huidige, voormalige en toekomstige) werknemer, bestuurder of aandeelhouder van TREBLE en iedereen die door TREBLE wordt ingeschakeld bij de uitvoering van de Opdracht. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4. De uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Opdrachtgever mag het resultaat van de Opdracht niet aan derden verstrekken zonder toestemming van TREBLE. Deze derden  kunnen daaraan geen rechten jegens TREBLE ontlenen, en de opdrachtgever vrijwaart TREBLE ter zake tegen aanspraken van derden.

5. Iedere aansprakelijkheid van TREBLE voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door TREBLE afgesloten beroeps- aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het onder die verzekering geldend eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens die verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtgever aan TREBLE met betrekking tot de betreffende Opdracht in het kalenderjaar waarin de aansprakelijkheid ontstaat betaalde honorarium excl. BTW. Aansprakelijkheid voor advisering naar rechtstelsels anders dan naar Nederlands recht is uitgesloten.

6. Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, vervalt iedere aansprakelijkheid voor schade zes maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van TREBLE daarvoor.

7. Indien TREBLE derden inschakelt bij de uitvoering van de Opdracht neemt TREBLE de nodige zorgvuldigheid in acht en zal TREBLE daarover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. TREBLE is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en wordt door opdrachtgever gevrijwaard tegen alle aanspraken van deze derden. Opdrachtgever machtigt TREBLE om namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

8. Tenzij anders overeengekomen verricht TREBLE haar werkzaamheden tegen een honorarium aan de hand van de gewerkte uren tegen het door TREBLE regulier gehanteerde uurtarief, welk uurtarief jaarlijks wordt geïndexeerd. De werkzaamheden en door TREBLE ten behoeve van een Opdracht gemaakte onkosten worden maandelijks in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen. TREBLE is gerechtigd om een voorschot te bedingen en werkzaamheden op te schorten tot dat het voorschot is betaald.

9. TREBLE heeft geen stichting derdengelden tot haar beschikking en ontvangt geen derdengelden.

10. De kantoorklachtenregeling van TREBLE (die voldoet aan de in verband daarmee onder de Advocatenwet gestelde regelgeving) is van toepassing op iedere Opdracht. Deze regeling is te vinden op www.treble.legal.

11. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

12. Deze algemene voorwaarden en de rechtsverhouding tussen TREBLE en haar opdrachtgevers zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant.