Nieuws

ACM consulteert toegangsaanbod PostNL
27 Aug 2020
ACM consulteert toegangsaanbod PostNL
ACM consulteert toegangsaanbod PostNL

Op 11 juni 2020 vernietigde de rechtbank Rotterdam de door het Ministerie van EZK verleende vergunning voor de overname van Sandd door PostNL. Volgens de rechtbank had het Ministerie de door de ACM geschetste mededingingsrisico’s niet mogen passeren. De rechtbank oordeelde dat als het Ministerie opnieuw een vergunning wil verlenen, hij eerst het toegangsaanbod van PostNL moet consulteren onder de postvervoerders. Daarnaast moet het Ministerie onderzoek doen naar de gevolgen van de overname voor de aanpalende markten van ongeadresseerd drukwerk en pakketbezorging. Het Ministerie zet nu kennelijk de eerste stap en vraagt de ACM om advies over het toegangsaanbod van PostNL. De ACM legt dit aanbod nu ter consultatie aan de markt voor.

Consultatie toegangsaanbod

Het toegangsaanbod van PostNL is onveranderd ten opzichte van het toegangsaanbod in het vernietigde besluit waarbij de vergunning werd verleend. De ACM consulteert het toegangsaanbod en verzoekt postvervoerders om specifiek in te gaan op de vraag of zij de komende twee tot drie jaar hun postvervoeractiviteiten kunnen blijven voortzetten indien zij gebruik maken van het toegangsaanbod van PostNL. De reactietermijn loopt tot 6 oktober.

TREBLE heeft ruime ervaring met regulering van markten, in het bijzonder toegangsregulering. TREBLE helpt postvervoerders dan ook graag bij het opstellen van een reactie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Natascha Linssen.

Toegangsaanbod van PostNL

In het kort houdt het aanbod het volgende in. PostNL verleent toegang tot haar postvervoernetwerk aan postvervoerders ten behoeve van de bezorging van de restpost van deze postvervoerders. Deze toegang ziet op 24-uurs en niet 24-uurs post.

Generiek aanbod van 24-uurs toegang

Het generieke aanbod van 24-uurs toegang bestaat uit het huidige wholesale aanbod 24-uurs post voor Postvervoerders dat PostNL aanbiedt op haar website voor postvervoerders. De voorwaarden voor afname van het generieke aanbod zijn: 1) afnemers zijn geregistreerd als postvervoerder bij de ACM, 2) het aanbod wordt gebruikt voor het aanleveren van restpost, en 3) maximaal 70% van het door de postvervoerder jaarlijks gecollecteerde en/of gesorteerde totale postvolume wordt aangeboden bij PostNL. De tarieven van dit generieke 24-uurs wholesale aanbod mogen jaarlijks per 1 januari stijgen met gemiddeld maximaal 4%.

Overgangsregeling contracten Sandd

De tariefafspraken die postvervoerders op 1 augustus 2019 hadden met Sandd worden door PostNL voortgezet. De afgesproken tarieven binnen de overgangsregeling mogen per postvervoerder jaarlijks per 1 januari stijgen met gemiddeld maximaal 4%. In het geval tariefafspraken contractueel aflopen, mag PostNL vanaf deze datum de tarieven verhogen. De overgangsregeling geldt maximaal voor het bestaande verwachte volume dat een postvervoerder bij Sandd jaarlijks zou aanleveren. De voorwaarden om gebruik te mogen maken van de overgangsregeling zijn gelijk aan de voorwaarden voor afname van het generieke aanbod.

Toegang niet-24 uurs diensten

PostNL dient haar openbare retail aanbod voor niet-24 uurs diensten eveneens aan te bieden aan postvervoerders. PostNL dient het aanbod voor Gemengd 48/72 uur met bezorging op aaneengesloten dagen behorend bij de tarieflijn met een minimaal orderbedrag van €17,50 eveneens aan te bieden voor poststukken van meerdere afzenders. PostNL mag dit aanbod jaarlijks met niet meer dan gemiddeld 4% verhogen.

Overgangsregeling Sandd

De tariefafspraken die postvervoerders op 1 augustus 2019 hadden met Sandd worden door PostNL  voortgezet. In het geval tariefafspraken contractueel aflopen zullen vanaf deze datum de tarieven mogen worden verhoogd. Hierbij is het PostNL toegestaan deze tarieven te verhogen tot euro 0,35 per poststuk voor het jaar 2019. In volgende jaren is het PostNL toegestaan deze euro 0,35 te indexeren. De overgangsregeling geldt maximaal voor het bestaande verwachte volume dat een postvervoerder bij Sandd jaarlijks zou aanleveren. De tarieven mogen jaarlijks per 1 januari stijgen met gemiddeld maximaal 4%. De voorwaarden om gebruik te mogen maken van de overgangsregeling zijn gelijk aan de voorwaarden voor afname van het generieke 24-uurs toegang.

Voor niet 24-uurs toegang is het PostNL toegestaan de volgende aanvullende voorwaarden te hanteren binnen de overgangsregeling: 1) De Sandd codeerregel wordt vervangen door de PostNL codeerregel; PostNL dient iedere postvervoerder die dit betreft te begeleiden bij het overstappen op de PostNL codeerregel, 2) Niet 24-uurspost post dient bij PostNL te worden voorgemeld, en 3) Gespreide bezorging over twee dagen, d.w.z. postvervoerders krijgen het 48/72 uurs gespreide bezorgproduct van PostNL – PostNL bezorgt deze post dus niet alleen op dinsdag en vrijdag, zoals Sandd wel deed.

Maatwerk

PostNL mag specifieke maatwerk afspraken maken met individuele postvervoerders. Dergelijke afspraken vallen niet onder de gestelde voorwaarden, maar mogen niet leiden tot een verslechtering ten opzichte van de voorwaarden.

Dienstverleningsovereenkomst

De voorwaarden worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. In geval van een geschil kan de partij die een geschil aanhangig maakt, kiezen uit een arbitrageprocedure of een bindendadviesprocedure.

Operationele voorwaarden

Tot slot is in annex 1 een opsomming te vinden van de versoepelde operationele voorwaarden voor 24 uurs toegang. In het overzicht zijn de huidige voorwaarden en de versoepelde voorwaarden weergegeven.

Alt Text!